استاد

همکاری به عنوان استاد

شما به عنوان استاد میتوانید یک دوره را در گنجینه آموزش دهید. برای این منظور رزومه و همچنین توضیحات دوره ای که در حوزه IT توانایی تدریس دارید در بخش زیر تکمیل کرده و به ما ارسال کنید.
بدیهی است پس از بررسی توانمندی و همچنین حوزه تدریس شما، جهت برگزاری دوره مربوطه هماهنگی لازم با شما صورت خواهد گرفت.

استاد

    ارسال رزومه